• Benelux Merk
  • BOIP
  • Benelux Merk

Benelux Merk

Een merk is een teken ter onderscheiding van waren en diensten.

Het merk heeft daarbij vele functies maar als de belangrijkste wordt wel de herkomstfunctie gezien en het is met name die functie die de wetgever met een registratie wil waarborgen. De BVIE bepaalt dat u uitsluitend op basis van een merkregistratie in de Benelux merkenrechtelijk tegen merkinbreuk kunt optreden.
of anders gezegd: geen merkregistratie, dan ook geen merkrenrechtelijke actie

Wat kunt u als merk registreren?

Welke tekens ?
Naast woorden cijfers en figuratieve elementen of combinaties van hiervan, kunt u ook denken aan vormen en  kleuren of beter kleurindelingen mits nauwkeurig bepaald welke kleur en daarbij aangevend waar en hoe die kleuren zich op de waren bevinden.
Na 1 maart 2019 (het van kracht worden van het EU trademark package) is een belangrijke eis van grafische weergave komen te vervallen.
Daarmee is de mogelijkheid onstaan voor een aantal volledig nieuwe soorten merken zoals klankmerken en multi-mediamerken (depot van audiofragmenten MP3 en videofragmenten MP4)

Voor merken geldt dat ze optimaal besxchermd kune wordne door de verschillende onderdeln apart te depoenren. Neem het Markwise logo als voorbeeld. Voor dit merk zouden 3 verschillende merkdepots kunnen gelden 

  • zuiver woordmerk-depot MARKWISE
  • beeldmerkdepot  voor de combinatie woord in specifiek schrijfstijl Markwise +  de driehoek  
  • zuiver beeldmerk-depot "driehoek"
Waneer geldt een teken als merk  ?
Gedeponeerde tekens worden ambtshalve door het  BBIE (of BOIP) beoordeeld. Elk teken zonder onderscheidend vermogen, of datvoor de gedeponeerde waren of diensten  beschrijvend of misleidend is , of
in strijd is met de openbare orde of goede zeden, zal door het BBIE ambtshalve geweigerd worden

Tegen deze beschikking kan desgewenst bezwaar gemaakt worden.
 
Wat is de beschermingsomvang van mijn merk?
Territoriaal: Daar waar u het merk deponeerde. Voor een Benelux (BX) merk zijn dat de Benelux lidstaten. Voor een EU merk is dat de gehele EU en voor nationale merken het land waar u het merk registreerde. 

Daarnaast is ieder merk ingeschreven voor bepaalde waren en/of diensten.
Om administratieve redenen -met name om merkonderzoek mogelijk te maken- worden alle de waren en diensten bij depot, gerubriceerd in één of meer van de 34 warenklassen en/of in één of meer van de 11 dienstenklassen  (zie de bijgevoegde Pdf Nice classificatie) 

Dit zijn Internationaal geldende klassen die door de lidstaten van het Verdrag van Nice bij depot gebruikt worden.

Hoelang is mijn merk beschermd?
Een merkregistratie geldt voor 10 jaar.
Binnen 6 mnd voor afloop van de 10 jaar kunt u besluiten het merk wederom voor 10 jaar te vernieuwen (lees: verlengen)

Gebruiksplicht van de merkhouder 
ieder merk moet vanaf registratie binnen 5 jaar in gebruik zijn en in gebruik blijven. Is er geen gebruik of voor een beperkt deel van de waren waarvoor uw merk is geregistreerd dan riskeert u dat uw merk geheel of gedeeltelijk kan worden doorgehaald op verzoek van een derde. Is er nog niet om doorhaling verzocht dan kan dit manco door uzelf hersteld worden door het merk alsnog in gebruik te nemen.

Waartegen is mijn merk beschermd of anders gesteld wanneer spreken we van inbreuk ?
Er is onder andere sprake van merkinbreuk igv gebruik of depot van een jonger merk identiek of overeenstemmend  voor waren/diensten die identiek zijn aan de waren/diensten waarvoor uw merk is geregistreerd. In geval het om overeenstemmende merken gaat voor soortgelijke waren stelt de wetgever de aanvullende eis dat er verwarringgevaar moet zijn.

U kunt op grond van een oudere merkregistratie de registratie en/of het gebruik van het andere merk laten verbieden. In oppositie uitsluitend de registratie; Via een gerechtelijek actie zowel registratie als het gebruik

Wanneer deponeer ik mijn merk ?

Een adequate merkbescherming regelt u het liefst vóór dat u met een nieuwe merknaam/logo de markt betreedt. Dan kan immers -voor gebruik en registratie- via een gedegen merkonderzoek nog nagegaan worden of uzelf met die merknaam en/of dat logo geen inbreuk maakt op merkrechten van derden.

Benelux Merk
We kennen sinds 1971 een Benelux merken en modellenwet en sinds 1 sep 2006 wordt de BX regelgeving over merken en modellen geregeld in het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). Er bestaan dus al heel lang geen een Nederlandse of Belgische merken meer.

Uw Benelux merk is dus na inschrijving gelijk geldig in 3 landen: Nederland, België en Luxemburg