• material kleur

Model-algemeen

Modellen
Hieronder leest u antwoorden op de meest gestelde vragen over modelrecht 
Nieuwheid en eigen karakter van het model zijn twee belangrijke voorwaarden om een rechstgeldig model te hebben.

Modellen

Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of deel ervan die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen de omtrek de kleuren de vorm de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Het voorgaande m.u.v. de uiterlijke kenmerken die technisch zijn bepaald.

Een optimale modelbescherming verkrijgt u na registratie op grond van een tijdig ingediend modeldepot.
Dit tav registratie gezegd hebbende zij ook gewezen op een vangnet  -althans voor de EU-  voor niet-geregistreerde modellen. Geregistreerde modellen kennen echter belangrijke voordelen boven de niet-geregistreerde modellen.

De twee belangrijke voorwaarden om een rechtsgeldig modelregistratie te verkrijgen zijn Nieuwheid
en Eigen karakter. Of aan deze basisvoorwaarden is voldaan, wordt echter niet op voorhand bij depot van overheidswege beoordeeld. Of aan beide voorwaarden is voldaan, blijkt vaak pas op het moment dat een modelrecht bij model-inbreuk wordt ingeroepen.

Het standaard verweer van de wederpartij is naast het ontkennen dat zijn model niet verwarrend gelijkend is met het ingeroepen modelrecht, dat het oudere model de vereiste nieuwheid en het eigen kakakter mist. 

Nieuwheid ontbreekt indien u (of een derde) het model (vóór het depot) openbaar maakte bijvoorbeeld door afbeeldingen in een tijdschrift of catalogus te plaatsen dan wel met het betreffende model fysiek op een beurs te tonen. Indien bewezen kan worden dat het publiek uit de relevante kringen kennis van het model kon nemen voor de depotdatum, dan geldt dat nieuwheid ontbreekt.

Eigen karakter wil zeggen dat het model op grond van de gemaakte keuzes van de vormgever zich onderscheidt van de bestaande modellen.


Hierna leest u meer onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.

Onder een model wordt kort gezegd uiterlijke vormgeving begrepen in zowel 2D als 3D. 

Daarnaast geldt voor een rechtsgeldig model dat de vormgeving niet technisch mag zijn bepaald. Als geijkt voorbeeld wordt vaak een eierdoosje genoemd waarvan de contouren van het aantal eieren  in het doosje  technisch zijn bepaald. Die komen niet in anmerking voor modelbescherming. Is het doosje bijvoorbeeld van een nieuwe print voorzien en en heeft deze print een eigen karakter dan is de print als onderdeel van de vormgeving wel modelrechtelijk te beschermen.


Beschermingsduur
Een EU model kan max 25 jaar blijven bestaan Inschrijving vindt plaast voor 5 jaar. Voor afloop van de eerste periode kan de modelinschrijving nog max 4x vernieuwd worden, elke keer voor 5 jaar

Registratie
Een optimale modelbescherming verkrijgt u na registratie op grond van een tijdig ingediend modeldepot. Dat neemt niet weg dat er -althans in de EU- een vangnet bestaat voor niet-geregistreerde modellen. De bescherming voor geregistreerde modellen kent  echter belangrijke voordelen boven de bescherming op basis van niet-geregistreerde modellen. Zo hebben Niet-geregistreerde modellen slechts een beperkte  beschermingsduur van max 3 jaar na eerste openbaarmaking en beperkt de bescherming zich tot uitsluitend  gelijkende modellen waarvan bewezen wordt dat deze zijn ontleend aan (lees: kwader touw) het model waarvoor bescherming wordt ingeroepen. Komt echter vast te staan dat het vermeend inbreukemakende model zonder ontlening tot stand is gekomen dan geldt geen inbreuk.
Die beperkingen gelden dus niet voor geregistreerde EU modellen 

Bescherminsomvang.
Datgene dat niet uit het depot blijkt (de aangeleverde fotos en of lijntekeningen van het model) is niet beschermd .