• mac

TRADEMARK PACKAGE

Op 1 maart 2019 is het zogeheten Trademark Package (TP) in werking getreden.
Het betreft de invoering van Europese regelgeving ter harmonisatie waarbij ook  het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) een aantal belangrijke wijzigingen heeft ondergaan.


Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of in het Engels BOIP (Benelux Office Intellectual Property) via het TP nieuwe taken en bevoegdheden om merkfdepots te weigeren dan wel registraties nadien te schrappen.
  • nieuwe taken / bevoegdheden Uitbreiding gronden voor weigering/ nietigheid 
    Het BBIE kon de inschrijving van een merk al ambthalve weigeren op zogeheten "absolute gronden"  (denk daarbij aan dat het gedeponeerde teken onderscheidingsvermogen mist , beschrijvend is  of omdat het teken is misleidend is of omdat het de openbrare orde schendt)

    Daar komt nu de weigeringsgrond van een merkdepot of nadien een merkregistratie op grond van kwader trouw te schrappen M.a.w. iemand had op voorhand niet het recht het teken op diens eigen naam te laten inschrijven omdat het teken aan een ander toebehoort.
  • Uitbreiding van de soorten tekens die een merk kunnen zijn
Na 1 maart mede onder invloed van het vervallen van de eis dat merken grafische weergegeven moeten kunnen worden, worden klankmerken, patroonmerken bewegingsmerken en multimediamerk mogelijk. De nieuwe vormen vullen de reeds bestaande types (bijv. woorden, cijfers, figuratieve elementen en/of combinaties en vormmerken, aan .

  • Nieuw type merk 
Onder de oude regeling kenden we al individuele merken (merken van natuurlijke of rechtsperonen) kenden we de en zogeheten Collectieve merken (in de volksmond als keurmerken aangeduid.)

Na 1 maart kennen we             
-Individuele merken
-Collectieve merken- nieuwe stijl 
-Certificeringsmerken 
CERTIFICERINGSMERK - NIEUW COLLECTIEF MERK-nieuwe stijl 
een merk gegeven aan derden nadat gebeleken is dat waren of dienstyen aan bepaalde kwaliteisteisen voldoen 
de merkhouder is een onafhankelijke partij, d.w.z. hij mag de waren of diensten die hij beeordeelt/keurt en waarvoor hij het certificeringsmerk afgeeft niet ook zelf verkopen  
Certificeringsmerk
Collectief merk “nieuwe stijl”
Dient om aan te geven dat de producten of diensten aan bepaalde eisen voldoen
Dient om aan te geven dat de producten of diensten afkomstig zijn van een bedrijf dat aangesloten is bij een bepaalde organisatie
Houder mag producten en diensten niet zelf op de markt brengen
Houder moet een vereniging of een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn
Kan geen geografische herkomst garanderen
Kan een geografische herkomstaanduider zijn  • kosten
De merkaanvraag is altijd voor bepaalde waren of diensten die dan in het depot om admin. redenen in internationale klassen zijn gerubriceerd. Waar het BX merkdepot vroeger voor een het hetzelfde bedrag voor 3 klassen kan owrdne aangevraagd geldt nu dat men per klasse betaalt.